Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com
Maciej Rynarzewski - mikroagencja kreatywna
+ 48 664 453 930 – maciej.rynarzewski@gmail.com

Husyci, Husytyzm

Bibliografia jaką poniekąd na marginesie moich głównych badań zbieram sobie odnośnie ciekawego zjawiska jakim byli w średniowieczu husyci. Poniższe zestawienie jest wynikiem pracy nad kilkoma drobnymi artykułami oraz wpisywaniem wszystkiego co się nawinie odnośnie tematu pod oczy


(Są to materiały w języku polskim, dostępne dość powszechnie, brakuje licznych materiałów i źródeł niemieckojęzycznych oraz czeskich..)


Źródła drukowane:

· Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga jedenasta i dwunasta (1431-1444), Warszawa 2004.

· Kronika bardzo piękna o Janie Żiżce, dworzaninie króla Wacława, oprac. Anna Paner, Poznań 2000.

· Piotr z Dusburga, Kronika ziem pruskich, tł. S. Wyszomirski, Toruń 2004.


Książki, monografie, opracowania:

– Bylina Stanisław, Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005

– Durdik Jan, Sztuka wojenna husytów, Warszawa 1955.

– Heck Roman, Śląsk w czasie powstania husyckiego, w:, Szkice z dziejów śląska, pod red. E. Maleczyńskiej, Wwa 1953, s 154-174.

– Iwańczak Wojciech, Ludzie miecza modlitwy i pracy, Kielce 1995

– Kras Paweł, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, 1998.

– Macek Józef, Husyci na Pomorzu i Wielkopolsce, Warszawa 1955.

– Maleczyńska Ewa, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, 1959.

– Marczak Piotr, Wojny Husyckie, Warszawa 2002.

– Michałek Andrzej, Wyprawy Krzyżowe, Husyci, Warszawa 2004.

– Nikodem J., Polska i litwa w stosunku do czech.

– Zajączkowski Marian, Ruch husycki w Czechach, Warszawa 1952.

– Rewzin G., Jan Żiżka, Warszawa 1954. ( marna, komunistyczna)

– Paner Anna, Jan Żiżka z Trocnova, Gdańsk 2002

– Paner Anna, Luksemburgowie w Czechach. Historia polityczna ziem czeskich w latach 1310-1437, Gdańsk 2004

– Primke R., Szczerepa M. Szczerepa W., Wojny Husyckie na Śląsku Łużycach i Pomorzu, Kraków 2007

– Prochaska Antoni, Czasy husyckie [Wyd. 2] Kraków, 1998

Polskie echa hustycyzmu : materiały z konferencji naukowej, Kłodzko, 27-28 września 1996 / pod red. Stanisława Byliny i Ryszarda Gładkiewicza. Warszawa 1999.

Artykuły w czasopismach naukowych:
– Guzowska Dorota, Problem husycki w polsce I połowy XV wieku w świetle najnowszych badań, Studia Podlaskie, t.10, 2000, s.193-211.

– Halor Antonii, Wojny husyckie w legendzie, Śląsk, nr.5 s.79.

– Karwowski St., Husytyzm na Kujawach, Przegląd Wielkopolski, r.4 1914, s.434-442.

– Kolbuszewski Kazimierz, Ruchy husyckie w polsce i wpływ ich na piśmiennictwo, Szkice Reformacja w Polsce, r.1 1921, s.161-180.

– Kras Paweł, Edykt Wieluński z 1424 r i udział Brachium Saeculare w walce z husytyzmem w XV w. W Polsce, Summarium, r.26/27, 1997/1998, s. 63-77.

– Kras paweł, Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce: zarys problematyki badawczej, Almanach Historyczny, t.5 2003 s.9-48.

– Kras Paweł, Inkwizycja Papieska w walce z husytyzmem na ziemiach polskich, Zeszyty Naukowe KUL, 1999 nr. 1/2 s.27-49.

– Maleczyńska Ewa, Postępowa ideologia na Śląsku w dobie husytyzmu i reformacji, Konferencja Śląskiego Instytutu Historii PAN, Wrocław 28VI-1VII 1953 t.1, Wrocław, s.126-138.

– Maleczyńska Ewa, Problematyka badawcza husytyzmu polskiego, Streszczenia sprawozdawcze Wrocławskiego Towarzystwa Nauk, r.5 1950 (druk 1953) s. 103-105 odb.

– Mastyńska Maria, Biskup Andrzej z Bnina, Roczniki Hist.,r.9 1933 s.177-198, r.10, s. 1-47 odb.

– Nowacki Józef, Biskup poznański Andrzej Bniński w walce z husytami Zbąszynia. Nieznane karty z procesów husyckich roku 1439, Roczniki Hist., r.10 s.248-278 odb.

– Odlozilik Otokar, Husyci na brzegu Bałtyku w 1433 roku, Rocznik Gdański t.7-8, 1933-1934 (druk 1935) s. 81-125.

– Prochaska Antoni, Najazd Husytów na Częstochowę w 1430 r., Kwartalnik Historyczny, r.27 1907, s.309-320.

– Prochaska Antoni, Polska a Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech. Studyjum z historii polsko – czeskiej, Rozprawy i Sprawozdania z posiedzenia wydziału Historyczno filozoficznego Akademii Umiejętności, t.7 Kraków 1877, s.147-283, t.8 s.11-193.

– Prochaska Antoni, W czasach husyckich, Rozprawy Wydziału Historyczno filozoficznego Akademii Umiejętności, t.36 s.166-288, 1987.

– Prochaska Antonii, W kwestyi polsko – hussyckiej, Przew Nauk i Liter., r.8 1880 s.76-92.

– Rymar Edward, Polsko – czeska wyprawa do Nowej Marchii w 1433, Przegląd Zachodnio-Pomorski 37 (1993) s. 31-57.

– Rynarzewski M. Książę namiestnik, książę-banita. Z życia i działalności Zygmunta Korybutowicza., w: Teki Historyka, nr 30-31, s. 201-206, Warszawa 2007.

– Serczyk Jerzy, W sprawie husytyzmu w ziemi chełmińskiej w latach 1415-1433, Zap. Hist., t.23 1958 zeszyt 4 s.46-61.

– Smolka St., Polska wobec wybuchu wojen husyckich, Ateneum t.13 1879, t.1 s.59-92, 227-247, 432-436.

– Sokołowski August, Ostatni obrońca husytyzmu w Polsce, Przegląd Podl.(?), r.5 1870, s.77-118.

Zapraszam do uzupełniania powyższej bibliografii… ( w komentarzach)
…Podziekowania za uzupełnienie bibliografii dla Moniki W.

Related Posts

8 Responses
 1. Monika W.

  1. Jan Durdik, Sztuka wojenna husytów, Warszawa 1955
  2. Polskie echa hustycyzmu : materiały z konferencji naukowej, Kłodzko, 27-28 września 1996 / pod red. Stanisława Byliny i Ryszarda Gładkiewicza. Warszawa 1999.
  3. Stanisław Bylina, Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005
  4. Anna Paner, Jan Żiżka z Trocnova, Gdańsk 2002
  5. Anna Paner, Luksemburgowie w Czechach. Historia polityczna ziem czeskich w latach 1310-1437, Gdańsk 2004
  6. Macek J., Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce, tł. D. Reychman, Warszawa 1955
  7. Wojciech Iwańczak, Ludzie miecza modlitwy i pracy, Kielce 1995
  8. Paweł Kras, Husyci w XV wiecznej Polsce, Lublin 1998
  9.Antoni Prochaska, Czasy husyckie [Wyd. 2] Kraków, 1998

  to chyba na tyle 🙂

 2. Maciek Rynarzewski

  Niektóre pozycje jak powinnaś zauważyć są w bibliografii, ale sporo ciekawych, które niezwłocznie dodam do spisu. Dziękuje serdecznie i zapraszam do dalszego pisania 😀

 3. Monika W.

  Hmm przepraszam ale nie chciało mi się wszystkiego porównywać,postaram się coś znaleźć. Ale jak dalej nie będziesz mnie zauważał na wydziale to przestane pisać 😛

 4. Daniel

  1. Antoniewicz Marceli, Mikołaj Kornicz Siestrzeniec sławny burgrabia będziński, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.
  2. Biskup Marian, Górski Karol, Kazimierz Jagiellończyk, PWN, Warszawa 1987.
  3. Bulli K., Jan Wiklef. Pierwszy Reformator Angielski i Prekursor Wielkiej Reformacji.[w:] Rocznik Teologiczny: Warszawa, Zeszyty 2 /1970 i 1/1973.
  4. Bylina S. Na skraju lewicy husyckiej, Instytut Historii PAN, Warszawa 2005.
  5. Bylina S., Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych, PAN 1974.
  6. Bylina S., Hussitica, Instytut Historii PAN, Warszawa 2007.
  7. Chędowski K., Zygmunt Korybut : szkic historyczny (1420-1428), Warszawa 1864.
  8. Dziechciarz O., Heretycy regionu Olkuskiego, Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, Olkusz 1998.
  9. Dzieje Śląska, ( pod red. E. Maleczyńskiej I K. Maleczyńskiego), Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, Warszawa 1955.
  10. Dziewulski Władysław, Społeczeństwo śląskie a Husyci, [w:] Odrodzenie i Reformacja V, Warszawa 1960.
  11. Heck Roman, Tabor a kandydatura Jagielońska w Czechach (1438-1444), Zakład narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław 1964.
  12. Iwańczak Wojciech, Ludzie miecza ludzie modlitwy i ludzie pracy, Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej, Kielce 1989.
  13. Kolbuszowski S., Herezja kanonika Jędrzeja Gałki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Warszawa 1964.
  14. Korbel Daniel., Jan Wiklef, [w:] Jednota Pismo religijno-społeczne, nr 9-10 i 11-12, Warszawa 2006.
  15. Kras P., Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
  16. Lambert M, Średniowieczne Herezje, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk-Warszawa 2002.
  17. Macek J., Husyci na Pomorzu I w Wielkopolsce, Książka I Wiedza, warszawa 1955.
  18. Maleczyńska E., Ruch husycki w Czechach i Polsce, KiW, Warszawa 1959.
  19. Michałek A., Wyprawy Krzyżowe – Husyci, Dom wydawniczy Bellona, Warszawa 2004.
  20. Mikulka J., Polacy w Czechach i ich rola w rozwoju husytyzmu, [w:] Odrodzenie i Reformacja XI, Warszawa 1966.
  21. Moskal Krzysztof, „Aby lud był jeden ”Eklezjologia Jana Husa w traktacie De ecclesia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
  22. Nikodem Jarosław, Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433, Instytut Historii UAM, Poznań 2004.
  23. Paner A., Jan Hus, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
  24. Paner A., Luksemburgowie w Czechach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
  25. Paner Anna, Jan Żiżka z Trocnova, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
  26. Polskie echa Husytyzmu. Materiały z konferencji naukowej Kłodzko, 27-28 września 1996, pod redakcją Stanisława Byliny i Ryszarda Gładkiewicza. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 1999.
  27. Popiołek Kazimierz, Tragedia ślaska w czasie rewolucji husyckiej 1419-1435, PZWS, Warszawa 1947.
  28. Prochaska Antoni, Czasy husyckie, Uniwersitas, Kraków 1998.
  29. Prochaska Antoni, Polska a Czechy w czsach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech, Rozprawy akademii Umiejętności, Kraków 1877.
  30. Prochaska Antoni, Konfederacya Spytka z Melsztyna, We Lwowie 1887.
  31. Rewzin G., Jan Żiżka, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1954.
  32. Ruch husycki w Polsce. Wybór tekstów, Oprac. R.Heck i E.Maleczyńska, Wrocław 1953.
  33. Ryś G., Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2000.
  34. Samsonowicz H., Złota jesień Polskiego średniowiecza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
  35. Sokołowski Augustyn, Ostatni obrońcy husytyzmu w Polsce, Przegląd Polski, Kraków 1870.
  36. Wojny Husyckie na Śląsku, Łużycach i Pomorzu, praca zbiorowa, Wydawnictwo Techno, Kraków 2007.
  37. Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku w XIV-XVI, pod red. E.Maleczyńskiej, Ksiązka i Wiedza 1956.
  38. Zajączkowski Stanisław, Ruch husycki w Czechach, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952.
  39. Zega W., Filozofia Boga w Quaestiones Sententiarum Mikołaja Bicepsa: krytyka prądów nominalistycznych na Uniwersytecie Praskim w latach osiemdziesiątych XIV wieku, PAN Warszawa 2002.

 5. Daniel

  Witam
  Czy jest Pan zainteresowany wynianą materiałów dot. husytyzmu ?
  Bo ja bardzo !
  Prosze o kontakt.
  Pozdrawiam

  Wesołych Świąt !

 6. allah akbar alleluja.
  Szanowny kolego, husytyzmem już się nie zajmuję więc wymiana informacji szczerze nie interesuje mnie. Bibliografia którą tutaj stworzyłem ma być miejscem dla wszystkich poszukujących. Dziękuję bardzo za dodanie swoich danych bibliograficznych. Zawsze to lepiej jak jest w tzw. kupie.

  pozdrawiam i zapraszam do lektury i umieszczania do woli kolejnych publikacji do bibliografii.

  Maciek

 7. Witam. Superiż udało mi się znaleźć tą stronę, bo przynajmniej jest co poczytać, a nie tak jak ma to w wypadku większości nowych stron, gdzie są same gry albo plotki. Fajnie zobaczyć coś przy czym można pomyśleć przy czytaniu. Dobra robota.

Leave a Reply